Fix lỗi “413 Request Entity Too Large” khi sử dụng Nginx

nginx-error-413

Lỗi hiển thị “413 Request Entity Too Large” là một trong những lỗi phổ biến nhất khi sử dụng Nginx, thường xảy ra nhiều nhất khi bạn upload file.

Nguyên nhân lỗi này là do dung lượng file bạn tải lên có dung lượng lớn hơn cấu hình tham số client_max_body_size của Nginx. Và Nếu bạn đang dùng nginx để import file sử dụng ngôn ngữ PHP bạn cũng sẽ phải chỉnh sửa trong file Php.ini.

Để sửa lỗi này, các bạn làm như sau:

1. Chỉnh sửa cấu hình nginx

Bạn edit file nginx.conf. Tùy theo bạn lựa chọn cách cài đặt Nginx khác nhau mà nginx.conf có thể có đường dẫn cài đặt khác nhau.
Như mặc định cài đặt trên ubuntu, các bạn có thể sửa file cấu hình nginx bằng lênh:

vim /etc/nginx/nginx.conf

Bạn chỉnh sửa giá trị của client_max_body_size lên giá trị cao hơn dung lượng file bạn muốn upload. Nếu chưa có giá trị này trong nginx.conf, bạn có thể thêm vào trong .
ví dụ:

# set client body size to 32M 
client_max_body_size 32M;

sau khi lưu lại, Bạn cần khởi động lại Nginx để thay đổi có hiệu lực

service nginx restart

2. Chỉnh sửa cấu hình php.ini

Các Bạn cần chỉnh các giá trị sau trong file php.ini để chắc chắn việc upload file được thành công..

#This sets the maximum amount of memory in bytes that a script is allowed to allocate
memory_limit = 132M 
#The maximum size of an uploaded file. 
upload_max_filesize = 32M 
#Sets max size of post data allowed. This setting also affects file upload. To upload large files, this value must be larger than upload_max_filesize 
post_max_size = 33M

Ghi chú: một mẹo nhỏ để các bạn có thể tìm thấy file cấu hình php.ini một cách nhanh chóng bằng dòng lệnh:

php -i | grep 'php.ini'

Kết quả các bạn sẽ nhận được như sau:

Configuration File (php.ini) Path = /etc/php/7.0/cli 
Loaded Configuration File = /etc/php/7.0/cli/php.ini

Chúc các bạn thành công.
Nguồn: tổng hợp từ internet

Đánh giá bài viết

About The Author

Scroll to Top