Import file SQL dung lượng lớn trên phpMyAdmin

phpmyadmin-import-file

Thông thường khi bạn cài đặt xong phpMyAdmin, phpMyAdmin chỉ cho phép upload file sql có dung lượng tối đa là 2MB. Với những file database dung lượng lớn, chúng ta cần mở rộng để cho phép import file có dung lượng lớn hơn.

Để làm việc này, bạn cần phải tùy chỉnh cấu hình file php.ini của PHP. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi cấu hình file php.ini được cài dặt trên máy chủ Ubuntu.

Tùy theo phiên bản PHP bạn cài đặt mà file cấu hình có đường dẫn lưu trữ khác nhau, thông thường trên ubuntu sẽ là: /etc/php/7.0/fpm/php.ini

*) Có một mẹo để các bạn có thể biết chính xác file cấu hình php.ini nằm ở đâu bằng cách tạo ra một file info.php có nội dung như bên dưới và upload lên thư mục web. Khi truy xuất đến file này, browser sẽ hiển thị cho bạn các thông tin về gói PHP được cài đặt. Bạn cần quan tâm đến hai tham số Configuration File (php.ini) Path và Loaded Configuration File để biết được php.ini được sử dụng và file đó nằm ở đâu

Nội dung file info.ph:

<?php phpinfo() ?>

Bây giờ, để cho phép phpMyAdmin chấp nhận các file import có dung lượng lớn, bạn cần tùy chỉnh 2 tham số trong file php.ini gồm:

upload_max_filesize = 256M 
post_max_size = 256M

Ở đây mình thay đổi giá trị thành 256M tức là cho phép upload file có dung lượng đến 256MB. Do mặc định PHP cho time-out là 30 giây nên khi bạn cho phép người dùng upload file có dung lượng lớn thì bạn phải chỉnh file cấu hình cho thời gian time-out tăng lên bằng cách chỉnh các tham số sau:

max_execution_time = 120 
max_input_time = 120 
memory_limit = 256M

Sau khi cấu hình xong bạn save lại và restart lại dịch vụ để hệ thống cập nhật.

systemctl restart 
php7.0-fpm.service 
systemctl restart apache2.service

Vậy là xong, bạn có thể đăng nhập lại phpMyAdmin và đã thấy dung lượng upload được thay đổi thành 256MB

Chúc các bạn thành công.

Đánh giá bài viết

About The Author

Scroll to Top